Înscrieri

 

METODOLOGIE
de înscriere a copiilor în învățământul primar
OME nr. 4019 din 15.03.2024
 

 

Plan de şcolarizare
număr locuri

Nr. locuri pt. anul scolar 2024-2025_rotated

Informare
Evaluarea dezvoltării copiilor

CJRAE_Informare_Ro-3

 

Cerere tip

CJRAE_Cerere_cv_Anexa2

 

Criterii specifice de departajare

Criterii specifice avizat ISJ

 

 

Mai multe informatii pe site-ul I.S.J. Covasna – click AICI

 

 


LICEUL DE ARTE ,,PLUGOR SÁNDOR” din Sfântu Gheorghe
organizează probe de aptitudini în vederea admiterii în
liceu vocaţional pentru anul școlar 2024-2025

Admitere 2024-2025 ro 


Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale 


UPDATE: Ordin 6154 admitere-liceu-2024-plus-anexe-2 


UPDATE: Grafic examene de pregătire  – NOU!!! 

Admitere pentru clasa a IX-a în anul şcolar 2023-2024

 

 

Click: Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024


 

 

 

   Nr. înreg. 1024 / 13.04.2023

 

 

LICEUL  DE  ARTE ,,PLUGOR  SÁNDOR” DIN  SFÂNTU  GHEORGHE SUSȚINE  PROBE  DE  APTITUDINI  DE  ADMITERE  ÎN  LICEU  PENTRU ELEVII  CARE  VOR    BENEFICIEZE  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN  ANUL  ȘCOLAR  2023-2024

 

 

                                   ADMITERE  PENTRU CLASA A IX-A

 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE: pentru anul școlar 2023-2024  Liceul de Arte,,Plugor Sándor” s-au aprobat:

 

-1 clasă de muzică – secția maghiară – 20 locuri

-1 clasă de arte plastice – secția maghiară –  24 locuri

-1 clasă de muzică / arte plastice – secția română – 9 / 10 locuri

 

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în perioada 15-16 mai 2023, zilnic între orele 8.00-16.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 

– anexă la fișa de înscriere (eliberat de școala de proveniență)

– copia după certificatul de naștere al candidatului și copia după buletin al candidatului

– copia după buletin al părinților

– copia după carnetul de elev de unde rezultă situația la învățătură și încheierea situației la învățătură și datele elevului

 

DESFĂȘURAREA  PROBELOR DE APTITUDINI: perioada 17 – 19 mai 2023

 

1. Muzică: 18 mai 2023, ora 10.00 (Sala festivă)

 

2. Arte plastice: – proba de desen: 18 mai 2023, ora 10.00 (sălile 206-205-201)

 

                          – proba  de compoziție: 19 mai 2023, ora 10.00 (sălile 206-205-201)

 

Durata probei este de 4-6 ore.

 

 

 

COMUNICAREA REZULTATELOR: 22 mai  2023

 

 

CONȚINUTUL PROBELOR : conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale anexa 3 la Ordin ME nr. 5243 / 2022

 


SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

 

Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă

 

 

SECȚIA  MUZICĂ:

 

Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto:  2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.

 

Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.

 

INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:

 

Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).

La probele de aptitudini nu se admit contestații

 

Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997  și  0725523498

                                    

 

DIRECTOR,

 

Prof. SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ

 

 

Înscriere în învăţământul Primar 2023-2024

  

antet (1)

 

ÎNSCRIEREA  ÎN  CLASELE PREGĂTITOARE
LA  LICEUL DE ARTE „PLUGOR S
ÁNDOR’’

PENTRU  ANUL  ȘCOLAR
2023-2024
    ‍♀️‍⚖️‍⚖️

CLASE  

 

Vom porni câte o clasă la secția română
și o clasă la secția maghiară cu specializarea muzică prin
coordonarea doamnelor învățătoare Dumbravă Manuela la secția română și
Bölöni Klára la secția maghiară.

ÎNSCRIERE

Fiecare copilaș va susţine probă de
aptitudini muzicale în data de 2 mai  între orele 16.00-18.00, sau cei care au participat
 la
Concursul Micul artist și au fost premiați, automat sunt  admiși
la înscriere. Părinții se prezintă la înscriere în perioada 3 mai – 18
mai, zilnic între orele 8-16 la secretariatul unității de învățământ
conform unei programări prealabile.

DOCUMENTE  NECESARE  PENTRU  ÎNSCRIEREA  ÎN
CLASA PREG
ĂTITOARE

1. Cerere – tip – completat online sau la
secretariat

2. Copie și original după actele de
identitate ale părin
ților / tutorilor legali;
părinții divorțați depun la secretariat și hotărârea
judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită
autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

3. Certificatului de naștere al copilului
în copie și original

4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea
psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare:
recomandare de la grădiniţă / evaluarea psihosomatică (acolo unde este cazul)

5. Alte documente care să ateste îndeplinirea
criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

6. Adeverință medicală de înscriere în
colectivitate împreună cu dovada de vaccinare – de la medicul de familie

CIRCUMSCRIPȚIE

Liceul de Arte „Plugor Sándor” nu face
parte din nicio circumscripție pentru că, în învățământul artistic
ceea ce contează sunt aptitudinea muzicală și talentul, indiferent de
adresă.

Pentru probele de aptitudini și pentru mai
multe informații, vă așteptăm la secretariatul școlii, în zilele
lucrătoare, între orele 8-16 sau la numerele de telefon 0267 312 997, respectiv
0725 523 498.

Vă așteptăm cu drag!

Director,

prof. Sebestyén-Lázár Enikő

 


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Ziua porţilor deschise

Şi în anul 2023 am organizat „Ziua porţilor deschise” pentru copiii de grădiniță în vederea prezentării învățământului artistic, specializarea muzică la Liceul de Arte ,,Plugor Sándor’’

 


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


  

CALENDARUL

înscrierii în învățământul primar
pentru anul școlar 2023—2024

 

 

 

Data-limită/Perioada

 

Evenimentul

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

30 martie 2023

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar Afișarea, la  sediul
fiecărei unități de învățământ și
pe  site-ul  acesteia,  dacă
există,  sau  pe  site-ul
inspectoratului școlar, pentru
unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul
unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate
în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea
la clasa pregătitoare

3 aprilie 2023

Postarea pe site-ul
centrelor județene de resurse
și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse
și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor
în învățământul primar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023) pentru evaluarea dezvoltării copiilor
care împlinesc vârsta
de
6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie
2023 inclusiv și care:

nu
au
frecventat grădinița;

s-au întors
din străinătate

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE

Postarea pe site-ul
inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel
preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care
împlinesc vârsta de 6
ani
în perioada 1 septembrie—31 decembrie
2023 inclusiv

4 aprilie 2023

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor socialisindicate, consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către
consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității
de
învățământ Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei
documentelor care dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi

5 aprilie—

26
aprilie 2023

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii
care au frecventat grădinița:

înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de
înscriere în clasa
pregătitoare;

eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii
care nu au frecventat grădinița sau au
revenit din străinătate:

înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii
care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

  desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

eliberarea/transmiterea către părinte de către
CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
sau în grupa
mare, după caz;

soluționarea de către Comisia
județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor
în învățământul primar
(Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită
amânarea
înscrierii în învățământul primar.

27
aprilie 2023

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele
cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare
sau în grupa
mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar
sau CJRAE/CMBRAE către comisiile județene/Comisia municipiului București.

2 mai

Reconfigurarea, acolo unde se impune, de către inspectoratele școlare, a circumscripțiilor școlare, astfel încât să asigure
optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor
din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte
situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență

 

Completarea și
validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

3 mai—

18
mai 2023

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la
care solicită înscrierea copiilor

Depunerea/Transmiterea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria
răspundere și a
documentelor
necesare în copie
simplă

Validarea fișelor de înscriere generate de
aplicația
informatică

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

19
mai—

22
mai 2023

Procesarea de către Comisia
națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

NOTĂ:

Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

23
mai—

29
mai 2023

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal
instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase
libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și
specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității
de
învățământ a listei candidaților admiși
în această fază

Marcarea, în
aplicația
informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază

30
mai 2023

Procesarea de către Comisia
națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost
admiși din lipsă
de
locuri și care
au exprimat în această
fază opțiunea pentru
înscrierea în școala de
circumscripție

31
mai 2023

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

A doua
etapă de înscriere în învățământul primar

5 iunie 2023

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și
pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar

Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, în etapa
a doua. Procedurile vor viza
modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.

6 iunie—

12
iunie 2023

Depunerea/Transmiterea
cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre
cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în
etapa
anterioară sau care
nu au participat la prima
etapă

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima
poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

13 iunie—

14 iunie
2023

Procesarea la nivelul
unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale
și a celor
specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă

15
iunie 2023

Afișarea la
fiecare unitate de învățământ a
listelor
finale ale copiilor înscriși în clasa
pregătitoare

1 septembrie—

8 septembrie 2023

Centralizarea
 și
 soluționarea
 de   către   inspectoratul   școlar    cererilor   părinților/tutorilor   legal
instituiți/reprezentanților
legali ai copiilor care nu
au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei
alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

 

 


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Documente necesare 

Beiratkozasi kalendarium 2022_OME_3445

calendar_clasa-pregatitoare-2023

Material informativ pentru parinti


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Salile de clasa


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Nr. înreg. 2656 / 15.07.2022

LICEUL
DE  ARTE ,,PLUGOR  SÁNDOR” DIN  SFÂNTU  GHEORGHE SUSȚINE  PROBE  DE
APTITUDINI  DE  ADMITERE  ÎN  LICEU  PENTRU ELEVII  CARE  VOR  SĂ  BENEFICIEZE
DE  ÎNVĂȚĂMÂNT ARTISTIC DIN  ANUL  ȘCOLAR  2022-2023

 


ADMITERE

PENTRU CLASA A IX-A , ETAPA II

Liceul de Arte ,,Plugor Sándor” în anul școlar  2022-2023 va porni 3
clase la secția maghiară și secția română. Locuri rămase libere
pentru etapa II-a de admitere în liceu: 

 

 -secția maghiară, clasă de muzică/teatru

Secția

Locuri rămase libere

Locuri libere rromi

Locuri libere CES

Muzică

1

1

Teatru

1

 

-secția maghiară, clasă de arte plastice și decorative

Secția

Locuri rămase libere

Locuri libere rromi

Locuri libere CES

Arte
plastice și decorative

8

1

1

 

-secția română, clasă de muzică/arte plastice și decorative/teatru

Secția

Locuri rămase libere

Locuri libere rromi

Locuri libere CES

Muzică

2

Arte
plastice și decorative

6

Teatru

3

 

 

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI se face în data de  26 iulie 2022, între orele 8.00-15.00 la secretariatul liceului prin depunerea directă sau online a documentelor de înscriere.

 

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

– anexă la fișa de înscriere (eliberat de școala de proveniență)

– copia după certificatul de naștere al candidatului și copia după buletin al candidatului

– copia după buletin al părinților

– adeverința de participare la examenul de Evaluare Națională

– foaia matricolă, clasele V-VIII

 

DESFĂȘURAREA  PROBELOR DE APTITUDINI:

Muzică: 27 iulie 2022, ora 9.00 (Sala festivă)

Dramă: – secția română: 27 iulie 2022, ora 10.00 (sala Dan Turbatu)

– secția maghiară: 27 iulie 2022, ora 17.00 (sala Visky Arpad)

Arte plastice: – proba de desen: 27 iulie 2022, ora 9.00 (sălile 206)

– proba  de compoziție: 28 iulie 2022, ora 9.00 (sălile 206)

Durata probei este de 5  ore.

 

COMUNICAREA REZULTATELOR: 29 iulie  2022, ora 10.00

 

CONȚINUTUL PROBELOR:


SECȚIA ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

Materiale necesare pentru proba de desen: bloc A3, creioane grafit B, 2B, 4B, 6B, iar pentru proba de compoziție : culori acril, tempera sau acuarele, pensule, paletă

 

SECȚIA  MUZICĂ:

Pentru elevii care provin din învățământ artistic: pentru secția instrumentală : 1 studiu și 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical, pentru secția de canto:  2 piese de stil și caracter diferit cu sau fără acompaniament muzical.

Pentru elevii care provin din învățământ de masă: 2 piese interpretate pe instrument muzical sau prin voce, probe de auz muzical și ritm.

SECȚIA  DRAMĂ:

Ce trebuie pregătit:

–          1 poezie la alegere

–          1 proză scurtă (nuvelă sau poveste)

–          1 cântec la alegere

–          exerciții de ritm

–          un interviu cu candidatul

 

INFORMAȚII UTILE REFERITOARE LA PROBELE DE APTITUDINI:

Nota finală minimă de promovare probelor de aptitudini este 6(șase).

La probele de aptitudini nu se admit contestații

 

Pentru informații suplimentare contactați numerele de telefon 0267 312997  și  0725523498

 

                                    

DIRECTOR,

Prof. SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ

 

 

Nr.înreg. 1727 / 11.05.2022

PROBE  DE APTITUDINI  ÎN VEDEREA  ÎNSCRIERII  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC, CLASA A V-A

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

Plan de școlarizare:

V.A: limba de predare română, muzică și arte plastice, 8 / 7 locuri

V.B: limba de predare maghiară, muzică și arte plastice, 13 / 13 locuri

 

Pregătiri pentru proba de aptitudini:

zilele de luni: 16, 23, 30 mai 2022

ora 16.00, sala 206

 

Înscriere:

2-3 iunie 2022  la secretariatul Liceului de Arte,,Plugor Sándor”, zilnic între orele 8.00-16.00

Acte necesare:

–  cerere (se completează la secretariat)

–  copie carnet de elev

 

Data probelor de aptitudini:

Arte plastice: 7 iunie 2022, ora 13.00 și 15.30

Muzică : 7 iunie 2022 , ora  8.00

 

Din ce constă proba:

SECȚIA DE ARTE PLASTICE ȘI ARTE DECORATIVE:

  1. Proba de desen – 7 iunie 2022, orele 13.00

Observație după natură – natură statică alcătuită din două –trei obiecte.Tehnică: desen în creion pe coală format A3.

Precizare: dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.

Criterii de apreciere: încadrare în pagină, constructie și valorație

Materiale de lucru (asigurate de candidat):

  • bloc pentru desen, format A3 , creioane de desen moi: B, 2B, 4B, 6B etc. , gumă de șters

 

  1. Proba de pictură – 7 iunie 2022, orele 15.30

Compoziție cu personaje, în culoare – pe un subiect dat de comisie.

Tehnică: culori de apă.

Materiale de lucru (asigurate de candidat):

  • creioane, hartie format A3, culori de apă, pensule cu păr moale, paletă pentru amestecul culorilor, vas stabil pentru apă

Criterii de apreciere: echilibrul compoziției; armonia cromatică

 

SECȚIA DE MUZICĂ: secția instrumentală și vocală 2 lucrări de stil și caracter diferit cu sau  fără acompaniament muzical.

 

DIRECTOR,

Prof. SEBESTYÉN-LÁZÁR ENIKŐ

 

 

Înscriere în învăţământul Primar 2022

 

Documente necesare:

Ordin metodolgie și calendar

Anexa 1: Cerere recomandare

Anexa 3: Declarație pe propria răspundere

Plan de școlarizare 2022-2023, clase și locuri libere

 

Evaluarea nivelului de dezvoltare: 

 

Informare

Documente necesare

Model Cerere

 

Prezentarea sălilor de clasă: