Monthly Archives: martie 2023

Înscriere în învăţământul Primar 2023-2024

  

antet (1)

 

ÎNSCRIEREA  ÎN  CLASELE PREGĂTITOARE
LA  LICEUL DE ARTE „PLUGOR S
ÁNDOR’’

PENTRU  ANUL  ȘCOLAR
2023-2024
    ‍♀️‍⚖️‍⚖️

CLASE  

 

Vom porni câte o clasă la secția română
și o clasă la secția maghiară cu specializarea muzică prin
coordonarea doamnelor învățătoare Dumbravă Manuela la secția română și
Bölöni Klára la secția maghiară.

ÎNSCRIERE

Fiecare copilaș va susţine probă de
aptitudini muzicale în data de 2 mai  între orele 16.00-18.00, sau cei care au participat
 la
Concursul Micul artist și au fost premiați, automat sunt  admiși
la înscriere. Părinții se prezintă la înscriere în perioada 3 mai – 18
mai, zilnic între orele 8-16 la secretariatul unității de învățământ
conform unei programări prealabile.

DOCUMENTE  NECESARE  PENTRU  ÎNSCRIEREA  ÎN
CLASA PREG
ĂTITOARE

1. Cerere – tip – completat online sau la
secretariat

2. Copie și original după actele de
identitate ale părin
ților / tutorilor legali;
părinții divorțați depun la secretariat și hotărârea
judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită
autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

3. Certificatului de naștere al copilului
în copie și original

4. Copie a documentului care atestă dezvoltarea
psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare:
recomandare de la grădiniţă / evaluarea psihosomatică (acolo unde este cazul)

5. Alte documente care să ateste îndeplinirea
criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

6. Adeverință medicală de înscriere în
colectivitate împreună cu dovada de vaccinare – de la medicul de familie

CIRCUMSCRIPȚIE

Liceul de Arte „Plugor Sándor” nu face
parte din nicio circumscripție pentru că, în învățământul artistic
ceea ce contează sunt aptitudinea muzicală și talentul, indiferent de
adresă.

Pentru probele de aptitudini și pentru mai
multe informații, vă așteptăm la secretariatul școlii, în zilele
lucrătoare, între orele 8-16 sau la numerele de telefon 0267 312 997, respectiv
0725 523 498.

Vă așteptăm cu drag!

Director,

prof. Sebestyén-Lázár Enikő

 


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Ziua porţilor deschise

Şi în anul 2023 am organizat „Ziua porţilor deschise” pentru copiii de grădiniță în vederea prezentării învățământului artistic, specializarea muzică la Liceul de Arte ,,Plugor Sándor’’

 


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


  

CALENDARUL

înscrierii în învățământul primar
pentru anul școlar 2023—2024

 

 

 

Data-limită/Perioada

 

Evenimentul

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

30 martie 2023

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar Afișarea, la  sediul
fiecărei unități de învățământ și
pe  site-ul  acesteia,  dacă
există,  sau  pe  site-ul
inspectoratului școlar, pentru
unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul
unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate
în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea
la clasa pregătitoare

3 aprilie 2023

Postarea pe site-ul
centrelor județene de resurse
și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse
și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor
în învățământul primar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023) pentru evaluarea dezvoltării copiilor
care împlinesc vârsta
de
6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie
2023 inclusiv și care:

nu
au
frecventat grădinița;

s-au întors
din străinătate

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE

Postarea pe site-ul
inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel
preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care
împlinesc vârsta de 6
ani
în perioada 1 septembrie—31 decembrie
2023 inclusiv

4 aprilie 2023

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor socialisindicate, consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către
consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității
de
învățământ Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei
documentelor care dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi

5 aprilie—

26
aprilie 2023

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii
care au frecventat grădinița:

înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de
înscriere în clasa
pregătitoare;

eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii
care nu au frecventat grădinița sau au
revenit din străinătate:

înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii
care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

  desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

eliberarea/transmiterea către părinte de către
CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
sau în grupa
mare, după caz;

soluționarea de către Comisia
județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor
în învățământul primar
(Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită
amânarea
înscrierii în învățământul primar.

27
aprilie 2023

Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele
cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare
sau în grupa
mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar
sau CJRAE/CMBRAE către comisiile județene/Comisia municipiului București.

2 mai

Reconfigurarea, acolo unde se impune, de către inspectoratele școlare, a circumscripțiilor școlare, astfel încât să asigure
optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor
din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte
situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență

 

Completarea și
validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

3 mai—

18
mai 2023

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la
care solicită înscrierea copiilor

Depunerea/Transmiterea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria
răspundere și a
documentelor
necesare în copie
simplă

Validarea fișelor de înscriere generate de
aplicația
informatică

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

19
mai—

22
mai 2023

Procesarea de către Comisia
națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

NOTĂ:

Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

23
mai—

29
mai 2023

Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal
instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase
libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și
specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității
de
învățământ a listei candidaților admiși
în această fază

Marcarea, în
aplicația
informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază

30
mai 2023

Procesarea de către Comisia
națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost
admiși din lipsă
de
locuri și care
au exprimat în această
fază opțiunea pentru
înscrierea în școala de
circumscripție

31
mai 2023

Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

A doua
etapă de înscriere în învățământul primar

5 iunie 2023

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și
pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar

Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile
disponibile, în etapa
a doua. Procedurile vor viza
modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.

6 iunie—

12
iunie 2023

Depunerea/Transmiterea
cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre
cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în
etapa
anterioară sau care
nu au participat la prima
etapă

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima
poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

13 iunie—

14 iunie
2023

Procesarea la nivelul
unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale
și a celor
specifice de departajare, în limita locurilor disponibile

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă

15
iunie 2023

Afișarea la
fiecare unitate de învățământ a
listelor
finale ale copiilor înscriși în clasa
pregătitoare

1 septembrie—

8 septembrie 2023

Centralizarea
 și
 soluționarea
 de   către   inspectoratul   școlar    cererilor   părinților/tutorilor   legal
instituiți/reprezentanților
legali ai copiilor care nu
au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei
alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului

 

 


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Documente necesare 

Beiratkozasi kalendarium 2022_OME_3445

calendar_clasa-pregatitoare-2023

Material informativ pentru parinti


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


Salile de clasa


Informaţii

Ziua porţilor deschise

Calendarul

Download Documente necesare

Salile de clasa


👨🏻‍🎨Am dat startul Concursului județean ,,Căsuța din povești”
🖼️Așteptăm cu mare drag lucrăriile elevilor claselor primare cu tematica dată în titlul concursului.
🖌️Lucrările pregătite se pot preda la secretariatul unității sau prin poștă până în data de 22 mai 2023.
🖋️Fișele de înscriere se vor descărca din link-ul de mai jos https://forms.gle/2aooLEBSpMXzCGgM7 și trimise la adresa de mail info@liceuldearteplugorsandor.ro până în data de 17 mai 2023.
🏅Premierea și vernisajul concursului va avea loc în data de 24 mai 2023 începând de la ora 17,00 la Liceul de Arte ,,Plugor Sándor”

Şi în anul 2023 organizăm „Ziua porţilor deschise” pentru copiii de grădiniță în vederea prezentării învățământului artistic, specializarea muzică la Liceul de Arte ,,Plugor Sándor’’