Az intézmény rövid története

I. Az iskola épülete
1905-ben a Helyi Tanács építtette és ugyanazon év szeptember 1-jétől Sepsiszentgyörgy első állami elemi iskolájaként kezdte működését. Ennek tulajdonítható az iskola épületének műemlékké nyilvánítása. 1905-ben az épület a következőkből állott:
⇢ 11 osztályterem
⇢ 1 díszterem
⇢ 1 iroda, 1 tanári
⇢ 1 könyvtár
⇢ 1 háromszobás igazgatói lakás
⇢ 1 melléképület

1962-ben a polgármesteri hivatal költségein berendezték a tornatermet.
1963-ban megépítették a mellékhelyiségeket. 1971-ben a tornaterem fölé egy mozgatható színpaddal felszerelt dísztermet rendeztek be. 1965-ben használhatóvá tették az iskola pincéjének két helyiségét, bevezették a villanyt, és az egyikben iskolaműhelyt hoztak létre 27 munkapaddal. 1995-ben az iskola régi épületét a szaktantárgyak oktatásának megfelelően építették át. Különböző termeket rendeztek be: rajz-, festészet-, grafika-, szobrászat-, textilművészet-, művészettörténet-, 2 balett-termet. Felújították a dísztermet, helyiségeket biztosítottak a zeneelmélet, a kórus és a zenekar számára. Az építészeti műemlékekre vonatkozó törvényeknek megfelelően az épületet megerősítették, külső és belső felújításokat végeztek.
II. Az új épületet 1982-ben adták át, 16 osztályteremmel, ahol általános műveltségi tantárgyakat tanítottak: délelőtt az elemi és gimnáziumi tanulóknak, délután a líceumi tagozatnak. Az épület földszintjén 26 kisebb terem található, ahol különböző hangszereken tanulhatnak, gyakorolhatnak a tanulók. A líceum új épületében rendezték be a több mint 14000 kötettel rendelkező könyvtárat, amely gazdag választékot nyújt román, magyar, világirodalmi és szakirodalmi olvasmányokból.


III. Oktatási-nevelési folyamat
Az 1905-1906-os tanévben kezdődött magyar tagozattal, 513 I-IV osztályos tanulóval. Az iskola első igazgatója Csinádi Lajos tanító. 1913-ban a tanulók létszáma 657-re ugrott. Ebből az időszakból nincsenek az iskola pedagógusaira vonatkozó irattári adatok. 1923-ban a magyar tagozat mellett elindult a román tagozat is, 96 I-IV
osztályos tanulóval. Az 1945-1946-os tanévben I-VII osztályban összesen 216 tanulót tartott számon az iskola: román tagozaton 20 tanuló, magyar tagozaton 196 tanuló. Fontos megjegyezni, hogy a város területén több iskola létesült, amely a tanulók létszámának csökkenéséhez vezetett.
Az 1948-1949-es tanévben mindkét tagozat – román és magyar – működött. Az 1961-1962-es tanévben összesen 21 osztály indult, amelyekből az I-VII A és B osztály magyar tagozatú volt, az I-VII C osztály román tagozatú. A tanulók összlétszáma 582, a pedagógusoké 29. Az 1967-1968-as tanévben az iskola 17 osztállyal indult. Az elemi oktatás román és magyar tagozaton is működött, gimnáziumban pedig csak magyar
tagozatú osztályok voltak. A tanulók létszáma 430, 23 tanárral és tanítóval. 1968-tól Általános Iskolaként működött az intézmény, zeneoktatással kiegészítve. Már ettől az időszaktól kezdve az iskola oktatási-nevelési célkitűzése az, hogy gazdagítsa a közösség műveltségi látókörét, a kultúra iránt érdeklődő tanulóknak lehetőséget biztosítson magas színvonalon fejleszteni művészi érzéküket. A tanulókkal és tanulóknak, szülőknek hetente megszervezett audíciók, a kamarazene-fesztiválok, a hagyományos ünnepi előadások, valamint a végzősök búcsúkoncertjei már beépültek a köztudatba.
IV. Művészeti Líceum
1990-ben a zeneoktatással kiegészített 1-es számú Általános Iskola I-XII osztályos Művészeti Líceummá alakult, amelynek az oktatási ajánlatában a következő művészeti szakok szerepelnek:

⇢ zene
⇢ képzőművészet
⇢ balett
⇢ 2000-től dráma

A középiskolai oktatás három szinten működik: elemi tagozaton, gimnáziumban, líceumban – román és magyar nyelven. Kovászna megyében ez az egyetlen művészeti líceum, ennek köszönhetően kultúraközvetítő szerepe van a köztudatban.
A Művészeti Líceum tevékenysége számtalan helyi, országos és nemzetközi megmérettetésen való részvételt biztosít a tanulók tehetségének megnyilvánulására, így gazdagítva a közösség kulturális életét.
Az országos vizsgák sikerességének aránya: 70-80%.
Egyetemekre való bejutási arány: 85%.
A sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceum jellegzetes oktatási módszerével a személyiség alapvető értékeit alakítja ki.

Az iskola jelszava
“Tudás és harmónia”,

amely tükrözi a tanítási-oktatási folyamat kettős jellegét: általános műveltségi és művészeti ismeretek alapos elsajátítását a középiskolai oktatás mindhárom szintjén, elkezdve az óvodai előkészítőtől a líceumi végzős osztályokig. Az évek során ez a tevékenység meggyőző módon meghatározta a szülők döntését gyerekük oktatási irányítását illetően.
A Művészeti Líceum hivatása a társadalom kulturális igényeihez igazodik, figyelembe véve a következő elvárásokat:

⇢ megvalósítani egy művészeti középiskolai intézmény sajátos oktatási-
nevelési céljait
⇢ a szakművészeti oktatást összehangolni az általános műveltségi
tantárgyakkal a tanulók személyiségfejlesztése érdekében
⇢ felkészült, aktív, munkájukban hatékony líceumi végzősöket képezni,
akik alkalmasak a társadalomba való beilleszkedésre
⇢ a minőségi oktatás révén elnyerni a szülők és a helyi tanács bizalmát,
támogatását – ennek érdekében a pedagógusok folyamatosan
továbbképzéseken vesznek részt,valamint az iskola hatékonyan kezeli
a humán és anyagi erőforrásokat
⇢ az elért eredmények alapján tudatosítja a helyi közösségben a művészeti nevelés fontosságát, valamint lehetőséget biztosít a tanulóknak, hogy művészi képességeiket egyetemeken továbbfejlesszék

Szaktantárgyak oktatása
Zenetagozat
1968-ban elemi és gimnáziumi szinten indult, majd a líceum működési szabályzata alapján a zenetagozat minden osztályába bevezették a zeneoktatást.
A tanulók:

⇢ zeneelméletet
⇢ zenetörténetet

tanulnak, egyéni hangszerórákon vesznek részt:

⇢ hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, klasszikus gitár
⇢ fuvola, klarinét, fagott, trombita, harsona, kürt
⇢ ütős hangszerek
⇢ klasszikus kántó

és csoportos tevékenységeket folytatnak:
⇢ kamarazene, zenekar, énekkar
A tanulók megyei, megyeközi és országos hangszerversenyeken, kórusversenyeken bizonyítják tehetségüket, ahol I, II, III díjakat, dicséreteket, a zsűri különdíját nyerik el. Nemzetközi szinten különböző versenyeken, fesztiválokon díjazták munkájukat: Rottenburg 1992, Miskolc 1993, Budapest 1996, 1997, 1998, Kanizsa 1997, Mohács 1999, stb.
Képzőművészeti tagozat
1990-ben indult, amikor az általános iskola művészeti líceummá alakult, a következő szakokkal: rajz, grafika, falfestészet, szobrászat és textilművészet. A művészeti tantárgyakat szakképzett tanárok, országos és nemzetközi szinten elismert, hivatástudatuknak élő művészek tanítják, akik a fiatal nemzedék képességfejlesztésére törekednek.
A pedagógusok elkötelezettségének, a tanulók tehetségének köszönhetően számos országos és nemzetközi díj gazdagítja az iskola hírnevét:

⇢ tanulóink munkáit folyamatosan megtekinthetik különböző rajzkiállításokon: Csehországban, Magyarországon, Németországban, Indiában, Japánban
⇢ a Bikfalván, Marosfőn, Borszékon, Csernátonban, Pécsett (Magyarország), Heidelbergben, Bautzenben (Németország) megrendezett alkotótáborok hozzájárulnak a tanulók kreativitásfejlesztéséhez, valamint gazdagítják a háromszéki oktatás képviselőjének hírnevét: a Művészeti Líceumét.

Táncművészet
Szakképzett tanárok irányításával 1990-ben indult a klasszikus balett- és néptáncoktatás. A tagozat tanulói számos sikert értek el szakmai olimpiákon, színvonalas előadásokat nyújtottak a helyi közönségnek és folyamatosan együttműködtek hivatásos társulatokkal. Rendszeresen részt vettek hazai (Târgu Jiu) és külföldi (Magyarország) szakmai táborokban.

Drámatagozat
2000-től működik a városi színház művészeinek figyelmes és következetes irányításával. A drámatagozat tanulói elsajátíthatják a szakmai képességeket, önismereti, személyiségfejlesztő tevékenységeken, valamint különböző tréningeken, alkotótáborokban vehetnek részt szakképzett oktatók irányításával.
Újszerű előadásokat mutatnak be a helyi közönségnek, amelyekkel sikeresen lépnek fel a líceumoknak szervezett színházfesztiválokon, országos és nemzetközi versenyeken. Büszkék lehetünk a Diákszínjátszók Fesztiválján, a Licarton elismert I díjra, a magyarországi versenyekre, előadásokra.

2006 júniusában az országos és nemzetközi szinten elismert néhai képzőművész kollégánk, Plugor Sándor grafikus (1940-1999) szobrát a régi iskola udvarán ünnepélyes keretek között felavattuk.
Kimagasló munkásságát értékelve, tisztelve, amely által az akkori fiatal művésznemzedék mentorává vált, intézményünk neve Plugor Sándor Művészeti Líceum lett.